Jau kopš Dievs radīja Ādamu un Ievu, neskatoties uz to, ka viņiem bija pilnīgi viss un nekā netrūka, atnāca sātans čūskas izskatā un piedāvāja cilvēkam nobaudīt no ļauna un laba atzīšanas koka, lai viņu acis atvērtos un viņi zinātu, kas ir labs un kas ļauns. Ziņķārība, vēlme izzināt nezināmo, ieskatīties nākotnē utt. jau no pašiem pirmsākumiem ir bijis tas dzinulis, kāpēc cilvēks tiecas pēc pārdabiskā un apslēptā.

Tieši šī vēlme zināt pārdabisko, iegūt kādas slepenas zināšanas, apslēptas zināšanas kalpoja par pamatu tam, kāpēc čūskai izdevās pievilt Ievu. Un šodien nekas daudz nav mainījies. Kāpēc cilvēki lasa horoskopus? Viņi grib zināt, kas būs, viņi grib šo slepeno informāciju par to, kas viņus sagaida. Vēlme zināt nākotni aizved pie zīlniekiem un burvjiem, vēlme būt veseliem ātri un bez piepūles vilina iet pie dziedniekiem, iesaistīties dažādos rituālos, izdarībās, tas pats notiek arī Jāņos, Līgo vakarā. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies Bībelē, tas nav nekas jauns, tas notika jau Ēdenes dārzā ar Ievu un Ādamu. Sātans taču kaut ko Ievai piedāvāja. Ko sātans solīja Ievai? Sātans solīja, ka viņas acis atvērsies un viņa zinās apslēpto – zinās nākotni, zinās to, kas ir apslēpts. Un tieši tas ir okultisms – slepenas zināšanas. Vienīgais, ko sātans nepateica Ievai un ko viņš nepasaka arī šodien tiem, kas kalpo viņam vai izpatīk viņam, ir tas, ka šīs zināšanas bez Dieva tevi iznīcinās, tās tevi nogalinās. Nepaklausība Dievam atnes cilvēka dzīvē iznīcību – garīgu, fizisku, emocionālu. Dievs Bībelē aizliedz visas šīs lietas, jo tieši Viņš vislabāk zina visu šo lietu sekas.

Patiesais avots, no kā cilvēks var saņemt dziedināšanu, svētību, bagātību, godu, informāciju, redzējumu savai dzīvei un drošu nākotni, ir Dievs.

 “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.  Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.  Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.”  Jeremijas 29:11-13

Lai saņemtu no Dieva, Dievs saka –  meklē Mani, piesauc Mani, kalpo Man. Un tas prasa paklausību Dievam, tam ir nosacījumi – dzīvot dievbijīgu un svētu dzīvi, paklausīt un pakļauties Dievam. Paklausība Dievam šodien mūsdienu sabiedrībā ir vecmodīga. Un sātans saka – es arī varu tev to dot.

Kad Jēzus bija tuksnesī un gavēja 40 dienas, sātans atnāca pie Viņa un sāka piedāvāt:

“Tad velns Viņu uzrunāja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi.” Bet Jēzus viņam atbildēja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien.”
Tad velns Viņu uzveda kalnā un vienā acumirklī rādīja Tam visas pasaules valstis.
Un velns Viņam sacīja: “Es Tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un, kam es gribu, tam es to varu dot.  Ja Tu nu mani pielūgsi, tad viss tas būs Tavs.”
Bet Jēzus tam atbildēja, sacīdams: “Stāv rakstīts: tev būs pielūgt Dievu, savu Kungu, un Viņam vien kalpot.”  Tad tas aizveda Viņu uz Jeruzālemi un nostatīja Viņu Tempļa jumta galā un sacīja Viņam: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad meties no šejienes lejā.
Jo stāv rakstīts: Viņš dos Saviem eņģeļiem pavēli Tevis dēļ pasargāt Tevi,  un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.” Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja: “Ir sacīts: tev nebūs Dievu, savu Kungu, kārdināt.” Lūkas 4:2-12

Tas ir tas, ko cilvēki visvairāk ir vēlējušies visos laikos un sātans to piedāvā – miesas kārības un baudas, slava, gods, bagātība, vara, zināšanas, veselība, informācija. Sātans piedāvā to, kas tev tajā brīdī ir visaktuālākais. Arī šodien tas ir tas, ko cilvēks meklē un kāpēc izvēlas kalpot sātanam un iesaistīties dažādos rituālos un darbībās.

Arī visi Jāņu rituāli kaut ko apsola. Peldēšanās kailiem – veselību, aplīgošanas dziesmas – auglību, lēkšana pār ugunskuru – auglību, svētību, to visu cilvēki dara, lai saņemtu par to kaut ko pretī. Pat cilvēki, kas īsti it kā netic nekam vai it kā dara to prieka pēc, viņi šos dažādos rituālus veic tāpēc, ka tic, ka par to kaut kas būs.

Elkkalpība, okultisms nav bezvainīga svētku svinēšana. Visi šie cilvēki, kas ar to nodarbojas, viņi saņem kaut ko pretī. Vienīgā atšķirība ir tā, ka sātans neko nedod par velti, par to būs jāmaksā. Ja cilvēkam šķiet augsta cena paklausīt Dievam, tad tas, ko cilvēks saņems no sātana, maksās daudz, daudz dārgāk. Tas ir tāpat, kā ar alkohola reklāmām. Tiek atainots, cik tas ir skaisti – tas ir gards un baudāms, burtiski mirdz glāzē utt., bet tas, ko šajās reklāmās mēs neredzam, ir tās daudzās traģēdiju liecības, mums netiek atklāts par to postu, ko atnes alkohols daudzu jo daudzu cilvēku dzīvēs. Tieši tā rīkojas sātans.

Sātans pasaka tikai daļu, bet noslēpj otru pusi. Viņš nepasaka to, ka tad, kad viņš ved cilvēku kārdināšanā, kad viņš ved un vilina cilvēku prom no Dieva, viņš to dara, jo viņam ir mērķis – iznīcināt cilvēku, tāpēc ka Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības. Sātans ienīst Dievu un līdz ar to arī cilvēku. Un sātans nāk tikai, lai nokautu, nogalinātu. Sātans ir melis un melu tēvs, bet viņš nāk kā gaismas eņģelis un pasniedz visas šīs lietas kā kaut ko jauku, daudzsološu un ļoti, ļoti nevainīgu. Un ikreiz, kad mēs jebkādā veidā iesaistāmies okultismā, vienalga, kādā veidā, vai tās ir dziednieces, kur mēs aizejam, vai pagānisms (tajā skaitā Jāņu rituāli), mēs kā Ieva krītam velna kārdināšanā.

 “Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” Jāņa evaņģēlijs 10:10

Tas ir sātana galvenais mērķis un uzdevums – iznīcināt Dieva radījumu, cilvēku. Tāpēc iesaistīšanās jebkādos rituālos, okultismā, pagānismā utt. apzināti vai neapzināti atnes iznīcību un nāvi –  garīgu vai fizisku, vai emocionālu

Saistītie raksti