Paskatīsimies, ko apustulis Pāvils saka par to mērķi un uzdevumu, uz ko Dievs ir aicinājis mūs katru, kā indivīdu un tautu kopumā, kādam mērķim Dievs ir radījis tautas un uz ko Dievs aicina mūs šobrīd:

“Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot,lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.
 Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: mēs arī esam Viņa cilts. Tāpēc mums, kas esam Dieva cilts, nav jādomā, ka dievība ir līdzīga zeltam, sudrabam vai akmenim, cilvēka mākslas darinājumam vai izdomājumam. Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.”  Apust. darbi 17:26-30

Dievs vienmēr piedod un atstāj aiz muguras nezināšanas laikus un aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem.

“Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.
 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” 1.Jāņa vēstule 1:8-9 

Pati pirmā lieta, ja mēs jebkad esam iesaistījušies kādās okultās lietās, vai gājuši pie zīlniekiem, vārdotājiem utt. ir nožēla. Mums ir jālūdz Dievam piedošanu un jāatgriežas no šīm lietām. Ir situācijas, kad ir vajadzīga arī nopietna atbrīvošanas kalpošanas palīdzība. Mums kā kristiešiem ir jāiestājas un jāaizlūdz par šo zemi un tautu, kas ir iesaistījusies jebkāda veida okultismā, pagānismā – tātad elkkalpībā.

Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai, un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. 2.Laiku 7:13-14

Gideona piemērs

Kad Dievs uzrunāja Gideonu, kāds  bija pats pirmais uzdevums, ko Dievs uzdeva Gideonam?

Kad Israēla bērni atkal darīja, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, tad Tas Kungs tos nodeva midiāniešu rokās septiņus gadus. Un notika, kad Israēla bērni piesauca To Kungu Midiāna dēļ,
Un notika tanī naktī, ka Tas Kungs viņam sacīja: “Ņem jaunu vērsi, kas pieder tavam tēvam, un vēl otru vērsi, kas ir septiņus gadus vecs, un nojauc Baala altāri, kas ir tavam tēvam, un nocērt elku koku, kas ir tam līdzās. Un uzcel altāri Tam Kungam, savam Dievam, šī nocietinātā kalna galā, kā noteikts, ņem otru vērsi un upurē to kā dedzināmo upuri ar elka koka malku, ko tu būsi nocirtis.” Tad Gideons izraudzīja desmit vīrus no saviem kalpiem un darīja tā, kā Tas Kungs bija viņam sacījis; tā kā viņš baidījās no sava tēva nama un no pilsētas ļaudīm to darīt dienā, tad viņš to izdarīja naktī. 
 Kad nu pilsētas vīri agri no rīta uzcēlās un redzēja, ka Baala altāris ir salauzīts un elku koks, kas atradās tam līdzās, nocirsts un ka otrs vērsis upurēts kā dedzināmais upuris uz jaunuzceltā altāra,  tad tie cits citam vaicāja: “Kas to ir darījis?” Un, kad tie meklēja un vāca ziņas, tad tiem tika sacīts: “Gideons, Joasa dēls, to darījis.”  Tad pilsētas vīri teica Joasam: “Izdod mums savu dēlu, jo viņam ir jāmirst, tāpēc ka viņš ir nolauzis Baala altāri un nocirtis elku koku, svēto koku, kas bija tam līdzās.”  Un Joass sacīja visiem tiem, kas ap viņu pulcējās: “Vai tad jūs gribat uzņemties cīņu Baala vietā? Vai jūs varbūt pat domājat viņu glābt? Lai tas, kas grib par viņu cīnīties, mirst vēl šinī rītā! Ja tiešām Baals ir dievs, tad viņš pats par sevi cīnīsies, tādēļ ka kāds ir nolauzis viņa altāri.”  Soģu 6:1; 7; 11-31

Mēs redzam, ka Izraēla bērni darīja ļaunu, un Dievs nodeva viņus midiāniešu rokās 7 gadus. Tas ļaunums, ko Izraēla bērni darīja, bija elkkalpība. Un tad, kad Izraēla bērni piesauca To Kungu, Tas Kungs uzlūkoja un uzrunāja Gideonu. Ar ko Dievs sāk tautas atbrīvošanu? Ar to, ka tiek iznīcināts Baala altāris. Interesanti, ka Baala altāris, ko Dievs lika iznīcināt Gideonam, netradās kaut kur augstu kalnos, tas atradās Gideona tēva namā, Gideona tēva pagalmā. Un Dievs lika ne tikai nojaukt šo altāri, bet uzcelt altāri Tam Kungam, Savam Dievam. Pirms Dievs sāka atbrīvot Izraēla tautu, vajadzēja iznīcināt Baala altāri un uzcelt altāri Tam Kungam.

Atgriezties no šīm lietām – nozīmē pagriezt tām muguru un turpmāk ar tām vairs nenodarboties. Dievs aicina mūs šodien nojaukt jebkādus elku stabus kas ir mūsu sirdīs, mūsu domās, mūsu prātos, lai Viņš varētu sākt svētīt šo zemi.

Katram no mums šodien jāsaprot, ka pat visnevainīgākā piedalīšanās jebkādos rituālos, vai “nevainīga” Jāņu pasvinēšana, tāda nevainīga lekšana pār ugunskuru vai līgo dziesmu dziedāšana ir kalpošana svešiem dieviem.

Necelsim Jāņos altāri Baalam, bet uzcelsim altāri Tam Kungam. Piepildīsim šo laiku ar lūgšanām, ar aizlūgšanām par Latviju, par tautu, par savu dzimtu.

 “Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs.” Mateja 6:24

Tu nevari sēdēt uz diviem krēsliem, tu nevari kalpot diviem kungiem. Bībele saka, kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību utt.

Dievs neuzspiež Savu svētību, Savu dziedināšanu, Savu atbrīvošanu, bet Viņš piedāvā un ir gatavs to dot un tāpēc Viņš tikai saka izvēlies:

Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji,  mīlēdams To Kungu, savu Dievu, paklausīdams Viņa balsij un Viņam pieķerdamies, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs taviem tēviem, Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, ar zvērestu ir apsolījis dot.” 5.Moz.30:15-20

Lai Dievs varētu svētīt tautu, lai tauta pastāvētu, lai tauta ilgi dzīvotu savā zemē, lai tauta vairotos un nevis ietu mazumā, ir nosacījums – nepielūgt un nekalpot citiem dieviem. Tas ir tas, ko Dievs saka katram cilvēkam individuāli un tas ir tas, ko Dievs saka arī tautām un valstīm šodien.

Dievs šeit saka – tad nu izvēlies. Viņš iesaka, Viņš lūdz. Izvēlies, ko tu pielūgsi un kam tu kalposi – mantai, saviem bērniem, savai mājai, sev, izvēlies, ko tu pielūgsi un kam tu kalposi. Jebkas, kam mēs kalpojam un pielūdzam, atdodam labāko un priekšroku, var kļūt par elku mums.  Jebkas, ko tu noliec augstāk par Dievu, par Viņa vārdu, var kļūt par elku tavā dzīvē, arī tu pats, ja tu noliec savu gribu, savas iegribas augstāk par Viņa vārdu. Jaunajā derībā Dievs par elkkalpību sauc – netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. (Kol.3:5).  Un Dievs saka – tad nu izvēlies dzīvību.

Viss, ko Dievs saka mums nedarīt, tas nav tāpēc, ka Viņam būtu kaut kā žēl, tas ir tikai tāpēc lai mēs paši sevi neiznīcinātu.

Izvēlies dzīvību, ka tu ilgi dzīvotu tanī zemē (…) un neļaujies pavesties, lai pielūgtu citus dievus un kalpotu tiem. 

Dievs piedāvā un Viņš šodien saka:  tad nu izvēlies, kam tu kalposi.

Un šis ir laiks kad Latvijai un katram no mums ir jāizdara savas izvēles, lai mēs ilgi dzīvotu tanī zemē ko Tas Kungs mūsu Dievs mums dod.

Secinājumi: Mēs, tā tautas daļa, kas esam atgriezušies pie Tā Kunga, esam aicināti  piepildīt to Dieva aicinājumu, kuru Dievs deva, kad radīja tautas – meklētu Viņa vaigu. Mēs esam aicināti nocirst un izārdīt visus elku stabus un Baāla altārus gan garīgajā pasaulē, gan savās sirdīs un uzceltu altāri Tam Kungam, lai mūsu tautai varētu nākt atspirgšanas laiki un Dievs patiesi varētu svētīt un pacelt Latviju, ka mēs esam galva un nevis aste, ka mēs vairojamies un nevis ejam mazumā, ka mēs esam tauta, kas meklē un kalpo vienīgajam dzīvajam Dievam, kurš ir Kungu Kungs un Ķēniņu Ķēniņš.

Saistītie raksti