Par pielūgsmes nakti

1

Lūgšanas

5. Mozus grāmata 30:15-20​

2

Pielūgsme​

1.Mozus grāmata 25:3

3

Sadraudzības laiks​

2. Vēstule korintiešiem 13:13

Mēs to darām pastāvīgi katru gadu, jo to ierosināja Dievs, nevis cilvēks. Pirms daudziem gadiem lūgšanas laikā Dievs runāja ar mūsu mācītāju Rufusu par to, cik svarīgi ir ar slavēšanu, pielūgsmi, lūgšanām un aizlūgumiem celt Viņam altāri, lai zeme netiktu sagrauta netaisnības, elkdievības un burvestību dēļ, kas notiek mūsu zemē šajā laikā – par Līgo svētkiem sauktajā laikā, kas tiek iekļauts Latvijas kultūras mantojumā un tiek uzskatīts par tautas lepnumu. Bet neviena tauta nevar lepoties ar to, ka tā to iznīcina un ved prom no Dieva baušļiem, kas doti katrai tautai, arī Latvijas tautai. Jāņa 8:32 ir teikts: “un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Dieva patiesība saka, ka jebkura elkdievības, burvestību un pagānisma izpausme ir pretīga Dievam, un tās dēļ nāk Dieva tiesa un lāsts pār zemi.

Dievs mācītājam Rufusam caur Svētajiem Rakstiem atklāja, ka Dievs Savai tautai uzliek atbildību par to, kas notiek mūsu sabiedrībā, uz mūsu zemes un mūsu tautā. Draudzei ir jāatgriežas pie Dieva standartiem un dzīvesveida, uz kuru Dievs aicina Savus bērnus. Mums kā Dieva pārstāvjiem uz zemes ir jālūdz, jāpazemojas, jānožēlo grēki par sevi un par savu tautu, jālūdz Dievam žēlastība un piedošana savai zemei, jāsauc, lai Viņš dziedina mūsu zemi no lāstiem. Un Dievs to dara caur Saviem bērniem. Latvijas tautas un zemes kultūras mantojums un lepnums ir nevis Līgo un tamlīdzīgu “svētku” svinēšanā, bet gan Tā Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus izzināšanā un sekošanā, kurš miris par katru cilvēku, izlējis Savas Asinis, lai dotu cilvēkiem brīvību un īstu dzīvi – caur ticību Viņa upurim un caur Viņa valdību. Un mēs – Dieva bērni – esam tie, kas atgādina mūsu zemei ​​un tautai par To Kungu un Viņa gribu.

Tāpēc mēs šajā vakarā pulcējamies, lai vienotībā pagodinātu un paaugstinātu mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai pazemotos Viņa priekšā un piesauktu žēlastību savai zemei ​​un tautai.

Mācītāji un vadītāji no dažādām vietējām draudzēm šajā vakarā lūdz svētību Latvijai, tautai un valdībai.

Mēs ticam, ka šis ir svētīgs un nozīmīgs laiks, kas pozitīvi ietekmē garīgo pasauli, kad Dieva tauta tiek stiprināta Kunga Jēzus Kristus slavēšanā un pielūgsmē, kā arī lūgšanās un aizlūgšanās par savu zemi. Mēs ticam, ka Dieva tautas vienotībā ir liels spēks. Tāpēc laikā, kad pasaulē tiek svinēti pagānu svētki Līgo, Dieva tauta pazemojas Dieva priekšā, dodot Viņam slavu un godu, pielūdzot un lūdzot žēlastību Latvijai.

Mēs esam dzīvā Dieva bērni, kas ticam, ka mūsu Kungam Jēzum Kristum pieder zeme un viss, kas to piepilda. Mēs vēlamies, lai mūsu zeme būtu piepildīta ar Dieva patiesību, Viņa gudrību un taisnību un netiktu iznīcināta grēka un elkdievības dēļ. Tāpēc mēs turpināsim dēstīt Dieva patiesību, darīt labu un darīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis – izplatīt Viņa Valstību un Dieva Valstības kultūru vietās, kur dzīvojam. Mēs sakām “NĒ” jebkurai elkdievībai, meliem un blēdībām mūsu valstī un mūsu tautā. Mēs ticam, ka katrs celis locīsies un katra mute atzīs, ka tikai Jēzus Kristus ir Kungs un Valdnieks pār visu zemi. Tikai Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība katrai tautai un valstij.

Esam pateicīgi Dievam, ka šajā laikā šādi slavēšanas, pielūgsmes un aizlūgšanu vakari notiek daudzviet Latvijā. Un tas nozīmē, ka Dievam labvēlīgā smarža, kas piepilda Dieva altāri, arvien vairāk izplatās pār mūsu zemi. Mēs ticam, ka Latvijas zemi piepildīs Dieva godība un patiesības atziņa par mūsu Kungu Jēzu Kristu un Viņa Valstību. Mēs ticam, ka katrs celis lieksies Kunga Jēzus Kristus priekšā un katra mēle atzīs, ka Jēzus ir vienīgais Kungs un Ķēniņš!